19 juli 2021

SGP dient amendement in over uitvoeringsprogramma's Duurzaamheid

Op dinsdag 29 juni zijn de uitvoeringsprogramma’s Duurzaamheid besproken. Dit vond plaats in de oordeelsvormende vergadering. Op donderdag 15 juli zijn deze programma’s besproken in de besluitvormende vergadering en is er een besluit genomen door de gemeenteraad.

De uitvoeringsprogramma’s vinden haar oorsprong in het Programmaplan Duurzaamheid, welke eind 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. In de uitvoeringsprogramma’s, welke zijn aangeboden door het college, wordt concreet uitvoering gegeven aan de duurzaamheidsdoelen die in het Programmaplan zijn vastgelegd.

Duurzaamheid een aangelegen punt

Als SGP fractie is Duurzaamheid een aangelegen punt, vanuit onze overtuiging dat het onze Bijbelse opdracht is om de aarde te bouwen én te bewaren. Onze fractie staat echter wel voor realistische, haalbare en concrete plannen.

Uitvoeringsprogramma’s voor 5 jaar vaststellen is onaannemelijk

Het college stelt voor om de uitvoeringsprogramma’s voor vijf jaar vast te stellen, maar vraagt in beslispunt 7 uitsluitend voor 2022 financiële middelen.
Dit is voor onze fractie een bezwaar. Het is onaannemelijk dat er plannen worden vastgesteld voor vijf jaar en dat er voor één jaar financiële middelen beschikbaar zijn.
Het college geeft aan dat de gemeenten qua financiële middelen voor de duurzaamheidsplannen sterk afhankelijk zijn van bijdragen van het rijk, het college gaat hier ook op investeren.

Laat de plannen gelijk lopen met de beschikbare financiële middelen voor 2022

Onze fractie heeft, mede namens Lokalen Hoeksche Waard, ChristenUnie en D66, een amendement ingediend om de plannen niet voor vijf jaar vast te stellen, maar gelijk te laten lopen met de beschikbare financiële middelen voor 2022. Het amendement is aangevuld met een beslispunt die een opdracht geeft aan het college om in 2022 naar de raad terug te komen met financiële middelen voor de komende jaren. Het aankomende jaar kan dan tevens gebruikt worden om de plannen op een aantal punten aan te vullen en te concretiseren. Concreet gaat dat om onderstaande punten;

  • Structurele financiële middelen voor de langere termijn.
  • Opstellen van een uitgewerkt uitvoeringsprogramma Biodiversiteit.
  • Uitgewerkte opzet dashboard, monitoring en KPI's.
  • Sociale innovaties / gedragswijziging in relatie tot communicatie en participatie.
  • De resultaten van de voorgenomen onderzoeken die voor het jaar 2022 gepland staan.

Het college aan de slag met een belangrijk thema als duurzaamheid

Op deze manier wordt geregeld dat het college het komende jaar aan de slag kan op een belangrijk thema als Duurzaamheid. Ook geldt dat wij hierdoor de volgende gemeenteraad en college niet opzadelen met een zware opdracht zonder financiële middelen.

Als volgend jaar blijkt dat de Rijksoverheid niet over de brug komt met financiële middelen, zal de Gemeente Hoeksche Waard wellicht haar doelstelling Energieneutraal 2040 moeten evalueren. Deze ambitieuze doelstelling is op dit moment niet in lijn met de doelstelling van het rijk, die gaat namelijk uit van Energieneutraal 2050.